početak GRADSKAINFO ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ

od nedelja
1,1K pregleda

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ, ДИРЕКТОР СРЕТЕН ГУДУРИЋА

Задовољни смо претходном годином

– Рационализацијом трошкова, улагањем у нове технологије, као и потпуном одговорношћу радника и менаџмента смо успели да се одржимо на тржишту. Сопствене трошкове смо свели на минимум, па самим тим успевамо да будемо конкурентни, да задржимо постојеће капацитете, па у одређеној мери и да их повећамо –

Сведоци смо да се дужи низ година у нашем крају велики број фирми затва­ра. Колико је данас тешко опстати, да ли ће и када бити бо­ље, разговарали смо са Алексан­дром Станојевићем, директором Сретен Гудурића.

Још једна година је иза нас. Како бисте је оценили и да ли сте задовољни пословањем?

– Узевши у обзир да се ради о једној од најтежих пословних го­дина и да је у целој земљи забе­лежен тренд изразитог пада, ка­ко у пекарској индустрији, тако и у пословима са трговином, а да је Сретен Гудурић пословну годину завршио са пословним добитком, можемо сматрати да је пословна година успешно приведена крају. Ми смо задовољни.

Сведоци смо да се гасе многе фирме. Како Сретен Гудурић данас успева да се одржи на тржишту?

Рационализацијом трошко­ва, улагањем у нове технологи­је као и потпуном одговорношћу радника и менаџмента. Сопстве­не трошкове смо свели на мини­мум, па самим тим успевамо да бу­демо конкурентни, да задржимо постојеће капацитете, па у одређ­еној мери и да их повећамо. Деце­нијски савезник Сретен Гудурића је квалитет наших производа.То се, заједно са највећим асортима­ном у пекарској производњи за­падне Србије, показало као пра­ви рецепт за лидерску позицију у нашој грани привреде. Сретен Гу­дурић је, од своје приватизације 2003. године до данашњег дана, имао перманентни раст капаците­та на тржишту и сталну оријента­цију за повећавањем броја запо­слених. Сведоци смо да је већина приватизација у нашем крају завр­шена стечајем компанија, укида­њем радних места и распродајом имовине. Сретен Гудурић је једна од ретких фирми која је настави­ла да се бави примарном произ­водном делатношћу успешније и квалитетније у односу на посло­вање пре приватизације.

image-61

Колико тренутно имате запослених?

Тренутно имамо 305 запосле­них, а ове године планирамо да запослимо још минимум 50 рад­ника.

Шта је неопходно да би се предузеће још више развијало?

На првом месту, потребна је помоћ државе на сузбијању нело­јалне конкуренције, јер је истра­живање тржишта показало да се највећи број нелегалних привред­них субјеката налази управо у зо­ни пекарске индустрије. Нови за­кон о раду донекле је растеретио послодавце и створио могућно­сти за адекватну процену струч­ности и ефикасности радних спо­собности.

Како као дугогодишњи при­вредник данас оцењујете про­блем у пословању предузетни­ка и фирми?

Потешкоће које настају у по­словању углавном се решавају на основу дугогодишњих искустава и имплементацијом нових стан­дарда, како у призводњи, тако и у трговини, које умногоме олак­шавају наше радне процесе. По­зитивни прописи који долазе од стране државе увек су добро дош­ли како из домена трговине, тако и у сфери финансија и трговине.

Какво је стање у привреди у Србији по вашој оцени?

Стање у привреди се може оценити као врло тешко. Са дру­ге стране, верујемо да ће позитив­ни трендови и мере које долазе од стране владе доста олакшати пословање и допринети смањењу трошкова резањем свих сувиш­них давања и обавеза. Очекујемо да ће мере већ у овој години по­казати реалне бенефите, а у 2016. години нормално функциониса­ње привредних токова. Посебно важно за наш регион је изградња ауто пута Београд-Пожега који ће заиста олакшати пословање и ко­муникацију са осталим деловима земље.

С обзиром на све већу конку­ренцију, којим сепринципи руко­водите у тржишној утакмици?

Основни постулат наше ком­паније је – квалитет. Свако ко живи у граду Ужицу већим делом свога живота био је везан за производе Сретен Гудурића. Константано им­племантирање стандарда произ­водње омогућава нам да одржимо квалитет производа, континуитет производње и дистрибуцију на целом нашем региону. Наши по­стојећи, а и будући малопродајни објекти, доприносе тренду пове­ћања производње. Наши купци и партнери нам пружају адекватну и квалитетну подршку у нашим плановима ширења и задовоља­вања потреба потрошача.

На који начин се може проме­нити пословна клима у Србији?

Суштина промене пословне климе у нашој земљи су отвара­ње нових радних места, увођење рестриктивне фискалне политике и оптимизација трошкова. Свака од тих мера мора бити праћена и прилагођена свим сегментима производње у нашој земљи. Као компанија која послује и у секто­ру производње, и у сектору услу­га, нове мере које спроводи Вла­да олакшавају наше пословање и будући развој.

Колико је и због чега важно данас друштвено одговорно по­словање?

Друштвено одговорно по­словање је битан сегмент укуп­ног деловања наше компаније. У прошлој години смо на основу различитих пореских стопа у буџ­ет Републике Србије уплатили 136 милиона динара. У последњих 10 година компанија Сретен Гудурић је за рачун здравствених устано­ва, цркве, школа, предшколских установа и разних удружења гра­ђана издвојила више од 200.000 хиљада евра. Све своје обавезе измирујемо на време и у датим роковима.

У вашим предузећима има и младих људи, па шта бисте ви поручили младим људима?

Образовање је темељ успеха сваке државе. Основа је да сваки млади човек треба да тежи да у своме послу буде најбољи без об­зира на стручну спрему и посао који обавља.

За крај нам можете рећи ко­ји су планови за 2015. годину, хо­ће ли бити већих инвестиција за Сретен Гудурић?

Перманентно улагање у про­изводне процесе наше компаније се наставља и у овој години. Им­плементирани HACCP стандард квалитета ове године ће бити употпуњен новим софтвером. Он ће бити уведен и у све наше ма­лопродајне објекте који тренут­но раде. Посебан акценат у овој и следећој години биће усмерен на ширење малопродајне мреже. У том смислу компанија Сретен Гу­дурић ће отворити више објеката већег формата на територији гра­да Ужица и региона.

Н. КУТЛЕШИЋ

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.