početak UŽIČKA NEDELJA ČASOPIS Štrajk zdravstvenih radnika u Užicu

Štrajk zdravstvenih radnika u Užicu

od nedelja
981 pregleda

Смањење кап која је прелила чашу

– Проблем здравства није од јуче и није само смањење од 10 посто, већ ми имамо проблеме који живе последњих 20 година –

У среду, 5. новембра, већ­ину лекара и сестара Оп­ште болнице Ужице мог­ли сте да пронађете на болничком кругу, јер су здрав­ствени радници обуставили рад на сат времена незадовољни сма­њењем плата и положајем здрав­ствених радника. У прогласу који је прослеђен медијима наводи се да су плате најниже у окружењу, као и да је плата медицинске се­стре и техничара испод просека Републике и износи 65% од про­сечне зараде. Синдикат такође наводи да је издвајање за здрав­ство по становнику минимално, да је дуг према фонду милијар­ду евра.

image-005Бранко Илић, председник син­диката запослених у здравству и социјалној заштити Опште бол­нице Ужице и Здравственог цен­тра, у разговору за Ужичку неде­љу наводи:

– Ми смо ушли у штрајк из много разлога. Проблем здрав­ства није од јуче и није само сма­њење од 10 посто, већ ми имамо проблеме који живе последњих 20 година. Ми смо између оста­лог у разговорима са Владом на тему платних разреда, јер ће се увођењем платних разреда само за јавне службе извршити дискри­минација запослених. Није спор­но да поднесемо терет кризе за­једно, али би ваљало да тај терет поднесемо сви једнако. Смањење је директива од стране ММФ-а, и ја сматрам да је то много велика политика. – тврди Бранко Илић .

У великом броју проблема здравства, посебно се издваја онај везан за пријем нових лека­ра и сестара. Како каже Илић, про­блем са мањком кадрова постоји у ужичкој болници, али и на нивоу целе Србије.

– Велики проблем који има­мо је и то што у здравству није могућ пријем нових кадрова. Ви да би направили једног специја­листу, вама треба најмање 12 го­дина. Проблем не постоји само у Ужичкој болници, већ и у дру­гим градовима као што су Ниш и Београд. Нашој болници фали 22 лекара и 60 сестара, јер је за го­дину дана отишло 9 лекара спе­цијалиста, а у наредних 2-3 године ће отићи још 15. Велики број љу­ди одлази у Норвешку и Немач­ку. Недостаје нам школованог ка­дра да би направили медицинског техничара или сестру. Њима је по­требно добре две до три године рада да би они могли тиме да се бави. Немогуће је узети младог колегу са завода да се бави тим послом одмах, посебно ако гово­римо о раду у операционим сала­ма – наводи Илић.

– Један од најмлађих хирурга је ‘63 годиште који има 30 година радног стажа. Нема младих лека­ра које би он могао да обучи да воде хирургију за 10 година. Же­лимо да будемо одговорни људи, јер за пет година нас неће имати ко да лечи. Ако нема лекара, нема потребе за медицинским сестра­ма, спремачицама и администра­тивним радницима. Здравство је жила куцавица сваког друштва и ми смо тога свесни – изјавио је Илић

Коментаришући штрајк ко­ји је окупио велики број лекара и сестара испред болнице, пред­седник синдиката каже да овакав начин протеста не доноси добро никоме. Он каже да су преговори у току и да ће по његовом мишљ­ењу, одлука бити донета тако да сви буду задовољни.

– Ми нисмо прекинули штрајк, већ смо га само обуставили док трају преговори. Још прошле не­деље су почели разговори на те­му посебног колективног уговора који ће бити направљен до кра­ја године. То је једна од основ­них ствари за које се залажемо, и верујем да ће доћи до догово­ра. Такође сматрам да ће одлука о забрани пријема нових људи, ко­ја важи до 1. јануара 2018. годи­не, бити измењена. Јер штрајк у здравству. расипање енергије и бављење неким уличним проте­стима, никоме не доноси добро. Сматрам да је прављење скупова сваке недеље чисто губљење вре­мена и ми то овде нећемо органи­зовати – изјавио је Илић.

Он је покушао да објасни по­ложај здравствених радника који, у односу на јавна предузећа, има­ју мање плате.

– Имате ЕПС који је у дугу ми­лијарду евра и имају плате 30% веће од нас. Тамо, уз дужно по­штовање, имате спремачицу са платом од 45 хиљада динара. Код нас главна сестра болнице има 40 хиљада. Ми имамо сестру на ин­тезивној нези која ради 14 трећ­их смена у месецу. Дакле, када ра­дите сваку другу ноћ од 8 до 6, и да само седиш и не радиш ништа, схватили би колико је то напорно – истиче господин Илић.

Иако је оптимиста по питању преговора, Бранко Илић каже да нас очекује велики протест у Бе­ограду, ако договори не буду по­стигнути.

– Имали смо предлог Синдика­та лекара који инстистира на про­тесту и штрајку на сваких седам дана, али као што сам и рекао, то је чисто расипање енергије.План је да се у Београду организује ве­лики протест, где ће из целе Срби­је да дође око 15 хиљада људи у Београд. Да се изађе на трг Ни­коле Пашића и да се прошета до Немањине, и разговори о овом протесту се дешавају. Након ових разговора, ми смо послали лопту на терен Владе Србије и ми оче­кујемо да надлежна министарства пронађу решења које је најбоље за запослене, владу, па на крају и за саме пацијенте – каже Илић ко­ји се у нашем разговору осврнуо и на питање приватног и јавност сектора у здравству.

– Кад год је покушано да се ре­ши то питање није ишло, а ја мис­лим да то мора што пре да се ре­ши, иако ово није није званичан захтев синдиката. Ми ћемо доћи до ситуације да лекарима болни­ца буде маркетинг, да вам дају ви­зит карту и кажу видимо се данас поподне у мојој ординацији – на­води господин Илић.

Н. Кутлешић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.