početak NAJNOVIJE Издата грађевинска дозвола за гондолу на Златибору!

Издата грађевинска дозвола за гондолу на Златибору!

od nedelja
715 pregleda

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 351-02-00105/2017-07
ROP-MSGI-15532-CPI-7/2017
Датум: 27.07.2017. године
Београд, Немањина 22-26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, по овлашћењу ЈП “GOLD GONDOLA ZLATIBOR”, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, за издавање грађевинске дозволе за фазну изградњу гондола жичаре ,,Златибор – Торник”, на територији општине Чајетина, на основу члана 135. и члана 133. став 2. тачка 5) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 22. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др.закон и 62/2017), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), и овлашћења садржаног у решењу министра број: 031-01-43/2017-02 од 13.07.2017.године, доноси:

РЕШЕЊЕ

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

I ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору Општини Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, извођење радова за прву фазу изградње гондоле жичаре ,,Златибор – Торник” која обухвата изградњу крајње станице Торник са пратећим објектима, коју чине: два армирано бетонска стуба, ознаке P1/G4 и P2/G4, објекат за надзор и контролу жичаре, димензија 5,05 х 2,95 m, укупне БРГП 14,96 m² и денивелисана армирано бетонска плоча, која се састоји од надкривеног платоа, димензија 8,70 х 8,25 m, укупне БРГП 71,77 m² и платоа, димензија 2,60х12,00m+8,50х3.50m+2,60х12,00m, укупне БРГП 97,11 m², на кат.парцелама бр. 552/1 и 550/11 К.О. Доброселица, на територији општине Чајетина.
II Предрачунска вредност објекта износи: 200.000.000,00 рсд.
III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да пре издавања употребне дозволе изврши спајање набројаних катастарских парцела у грађевинску парцелу.
IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ се инвеститор да осам дана пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
V ОБАВЕЗУЈЕ СЕ се инвеститор да обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.
VI Утврђује се да се за предметне радове не обрачунава допринос за уређење грађевинског земљишта.
VII УТВРЂУЈЕ СЕ да су инвеститор и „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., закључили Уговор о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, од 31.08.2016.године и Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре за стварање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, од 13.04.2017.године, односно да је Општина Чајетина издала Потврду о изградњи недостајуће инфраструктуре, бр. 344-53/17-01 од 03.04.2017.године.
VIII Утврђује се да је објекат за чију изградњу се издаје ова грађевинска дозвола, спада у објекте за чију изградњу идејни пројекат и студија оправданости подлежу ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства – ревизионе комисије.
IX Саставни део овог решења су: Локацијски услови, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00043/2017-14 од 28.02.2017.године, Главна свеска, Извод из пројекта и Пројекат конструкције, које је израдило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „ДЕЛ ИНГ“ д.о.о. – Београд (Нови Београд), Омладинских бригада бр. 43, Пројекат архитектуре, Пројекат електроенергетских инсталација и Пројекат машинских инсталација, које је израдило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „Елкомс“ д.о.о. Београд, улица Јужни булевар 144/303а, и Геотехнички елаборат, који је израдило Привредно друштво за истраживање, пројектовање и инжењеринг „GEO-TEST“ d.o.o. Војина Ђурашиновића Костје 11, Београд, Студија о процени утицаја на животну средину, коју је израдила „AURORA GREEN“, DOO, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 159/4 и Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта: фазна изградња гондола жичаре „Златибор – Торник“ са пратећим објектима, на кат. парцелама у К.О. Јабланица, К.О. Чајетина и К.О. Доброселица, општина Чајетина, Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, број: 350-03-00457/2017-03 од 14.06.2017.године.
X Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова у року од две године од дана правноснажности овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, по овлашћењу Бојана Божанић, законски заступник ЈП “GOLD GONDOLA ZLATIBOR”, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, поднела је кроз ЦИС захтев за издавање грађевинске дозволе за фазну изградњу гондола жичаре ,,Златибор – Торник”, на територији општине Чајетина.
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису испуњени формални услови, па је исти закључком бр. 351-02-00105/2017-07 од 11.07.2017.године, одбачен као непотпун, након чега је инвеститор у законом предвиђеном року поднео усаглашени захтев.
Након подношења усаглашеног захтева, утврђено је да је приложена сва потребна документација предвиђена чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, односно да су испуњени формални услови за поступање по захтеву. Чланом 19. став 1. Правилника предвиђено је ако су испуњени формални услови за поступање по захтеву да надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државог премера и катастра извод из листа непокретности за непокретност која је предмет захтева.
Локацијским условима, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00043/2017-14 од 28.02.2017.године, утврђени су услови за
фазну изградњу гондола жичаре „Златибор – Торник“на к.п. бр. 4607/1, 7343/2, 4607/29, 4614/1, 4614/3, 7343/3, 4617/4, 4617/3, 4614/5, 4617/6, 7343/4, 4617/7, 4617/1, 7343/1, 4614/4, 4605/1, 7010/1, 7010/18, 7369, 7015, 7013, 7014, 7010/17, 7010/9, 7010/21, 7010/12, 7010/13, 4607/69, 4607/70 све у КО Чајетина, к.п. 1435/30, 1435/24, 1446, 1435/25, 1435/5, 1451/8, 1451/208, 1451/213, 1451/214, 1451/197, 1451/210, 1451/215, 1451/211, 1451/212, 1451/235, 1451/267, 1451/268, 1451/288, 1451/259, 1451/260, 1451/287, 1451/216, 1451/286, 1451/225, 1451/226, 1451/229, 1451/228, 1451/6, 1451/127, 1480/1, 1481, 1451/224, 1451/289, 1451/290, 4925, 3082/17 све у КО Јабланица, к.п. бр. 550/1, 550/19, 550/20, 550/23,550/24, 550/21, 550/11, 550/5, 550/10, 552/1 све у КО Доброселица, општина Чајетина, потребни за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације за изградњу гондоле на Златибору, Урбанистичким пројектом за изградњу почетне станице гондоле на Златибору на к.п. 4607/1 (део), 4607/29 (део), 4607/30 и 7343/2 КО Чајетина, Урбанистичким пројектом за изградњу међустанице гондоле „Рибница“ на к.п. 7010/9 и 7010/17 КО Чајетина на Златибору), Урбанистичким пројектом за изградњу крајње станице гондоле „Торник“ на к.п. 552/1, 552/2, 550/11 КО Доброселица и к.п. 3082/17 КО Јабланица на Златибору. Такође, утврђена је фазност изградње, чију ће динамику и редослед одредити инвеститор, при чему једну од фаза представља изградња крајње станице – Торник, која је предмет ове дозволе.
Увидом у прибављене препис листа непокретности утврђено је да су катастарске парцеле бр. 552/1 и 550/11 К.О. Доброселица у јавној својини инвеститора, са обимом удела 1/1. Увидом у Уговор закључен између инвеститора и „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., од 31.08.2016.године, Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре за стварање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, од 13.04.2017.године, и Потврду Општине Чајетина, бр. 344-53/17-01 од 03.04.2017.године, утврђено је да је уређена изградња недостајуће инфраструктуре – објеката који су потребни да би се створили услови за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије до истека рока за завршетак радова на објекту за који се тражи грађевинска дозвола, односно да се општина Чајетина обавезала да ће до истека рока за завршетак радова на изградњи објекта изградити недостајућу инфраструктуру – приступно/сервисну саобраћајницу. Из наведеног произилази да је инвеститор пружио одговарајући доказ о праву на земљишту, односно изградњи недостајуће инфраструктуре, сходно члану 135. став 2. и 10. Закона о планирању и изградњи.
Увидом у Уговор о пословној сарадњи, од 08.05.2017.године, закључен између инвеститора и „Телеком Србија“, а.д., утврђено је да су утврђени општи услови пословне сарадње везани за извођење радова на измештању оптичког приводног кабла „Ужице-Подгорица“, крак „Крст-РР станица Торник“ изван грађевинске линије објеката жичаре – панорамске гондоле и то за део трасе оптичког кабла који прелази преко кат.парцела бр. 550/10, 550/11, 552/1 и 552/2, односно део трасе који се налази на траси грађевинске линије објекта панорамске гондоле, од стуба Т-36 до крајње станице, пре почетка извођења предметних радова на изградњи крајње станице панорамске гондоле.
Увидом у Главну свеску и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, утврђено је да Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „ДЕЛ ИНГ“ д.о.о. – Београд (Нови Београд), Омладинских бригада бр. 43, поседује лиценцу за израду техничке документације за коју грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, бр. 351-02-00216/2011-07 од 23.09.2013.године, да је категорија објекта Г – класификациона ознака објекта 212211. Такође је утврђено да је за главног пројектанта одређен Слободан Тошовић, дипл.инж.ел.


Увидом у приложене Извештаје о извршеној техничкој контроли техничке документације, утврђено је да је техничку контролу пројекта извршио Универзитет у
Београду – Грађевински факултет, Београд, Булевар краља Александра бр. 73, које поседује лиценцу министарства бр. 351-02-02314/2015-07 од 18.04.2016. год., и да су за одговорне вршиоце техничке контроле одређени:
– Главна свеска и Пројекат конструкције: Златко Марковић, дипл.инж.грађ., лиценца бр. 310 1375 03;
– За челичну конструкцију: Милан Спремић, дипл.инж.грађ., лиценца бр. 310 Н277 09 03;
Такође, увидом у приложене Извештаје о извршеној техничкој контроли техничке документације, утврђено је да је техничку контролу пројекта извршило Предузеће за услуге, трговину и посредовање у грађевинарству „NIKOVIĆ COMPANY“ ДОО – Београд, Ребека Вест 102, које поседује лиценцу министарства бр. 351-02-02225/2010-07 од 31.01.2011.год., и да су за одговорне вршиоце техничке контроле одређени:
– Пројекат архитектуре – Данило Цигановић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 F941 08;
– Пројекат електроенергетских инсталација – Зоран Вулић, дипл.инг.ел., лиценца бр. 350 К849 11;
– Пројекат машинских инсталација – Саша Рашета, дипл.инж.маш., лиценца бр. 333 2332 03.
Извештајем о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта: фазна изградња гондола жичаре „Златибор – Торник“ са пратећим објектима, на кат. парцелама у К.О. Јабланица, К.О. Чајетина и К.О. Доброселица, општина Чајетина, Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, број: 350-03-00457/2017-03 од 14.06.2017.године, Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације прихватила је техничку документацију.
Увидом у Допис, Општинске управе Општине Чајетина, бр. 351-461/2017-02 од 26.07.2017.године, утврђено је да се за предметну изградњу не обрачунава допринос за уређење грађевинског земљишта.


Чланом 18. став 1. тачка 4. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03… 54/14… 61/2017), предвиђено је да су органи, организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, ослобођени од плаћања таксе, те инвеститору није тражен доказ о уплати административне таксе у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи.
На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је инвеститор доставио пројекат за грађевинску дозволу, да има одговарајуће право на земљишту и да је доставио доказе прописане Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, утврђено је да су испуњени услови из члана 135. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) за издавање грађевинске дозволе, па је одлучено као у ставу I диспозитивa решења.
Како је у пројекту за грађевинску дозволу утврђена инвестициона вредност радова у износу од 200.000.000,00 рсд, а који износ је потврђен техничком контролом, то је донета одлука као у ставу II диспозитива овог решења.
Одлука из става III донета је у складу са чланом 53а. став 2. Закона, а одлуке из става IV, V, VI, VII, VIII, IX и X су донете у складу са чланом 8ђ, 148. ст. 1. и 2, односно чл. 153, 136. ст. 1. и 3, чланом 97. став 7. и чланом 135. и 140. Закона о планирању и изградњи и чланом 22. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016).
Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, под бројем 351-02-00105/2017-07, дана 27.07.2017. године.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александра Дамњановић

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.