početak EKONOMIJA Извештај државне ревизорске институције

Извештај државне ревизорске институције

od nedelja
492 pregleda

С обзиром да се политичари углавном некритички хвале на конференцијама за штампу, једини начин да се дубље завири у рад јавног сектора су извештаји Државне ревизорске комисије, нажалост, тих извештаја је мало, а и када их има, новинари их потпуно игноришу. Углавном због нестручности, али и полтронства. Зато ваља отићи на сајт ДРИ и укуцати Ужице, примера ради, и изаћи ће неколико занимљивих извештаја од 2011. године па наовамо. Ево занимљивих детаља:

 
Извештај о пословању Водовода у 2013. години:
8) Предузеће не поседује ни један важећи општи акт који уређује заснивање радног односа, начин обрачуна основне и увећане зараде, као и других примања.
Скрећемо пажњу на следеће:
1) Предузеће није уписало вредност државног капитала у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре у складу са одредбама члана 9. Закона о јавним предузећима.
2) Губици воде у 2013. години, исказани као разлика износа укупно произведене воде и износа фактурисане потрошње износе 3.187.467м³, односно 41%, од произведене воде у систему водоснабдевања.
3) Позајмица дата ЈП ,,Нискоградња“ Ужице у износу од 4.700 хиљада динара није враћена иако је рок за повраћај средстава истекао дана 30.09.2014. године.

Извештај о пословању Дирекције за изградњу у 2011. години:
а) Предузеће није доставило обавештење о закљученим уговорима о спроведеним јавним набавкама у укупном износу од 6.769 хиљада динара без ПДВ-а, ради објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од три дана од дана закључења уговора, односно уопште није доставило, и на тај начин поступило супротно одредбама члана 70. став 1. тачка 4., члана 74. Закона о јавним набавкама и члана 57. Закона о буџетском систему.
б) Предузеће је у 2011. години, извршило набавку канцеларијског материјала у укупном износу од 761 хиљада динара, набавку бензина у укупном износу од 982 хиљада динара и користило услуге ресторана у укупном износу од 407 хиљада динара, а да није спровело поступак јавне набавке и на тај начин поступило супротно одредбама члана 20. Закона о јавним набавкама и члана 57. Закона о буџетском систему.
в) Предузеће је ангажовало извођача радова „Домекстра“ д.о.о., Ужице, који je изводио радовe без локацијске и грађевинске дозволе и на тај начин поступило супротно одредбама члана 54. и члана 110. Закона о планирању и изградњи.
6) Као што је наведено под тачком 6.4.1.а, Напомена уз Извештај, вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви Биланса стања, није усаглашена за
45.099 хиљада динара.
7) Као што је наведено под тачком 7.2.1.1.1, Напомена уз Извештај, утврђене су неправилности у исплати плата, додатака и накнада запосленима:
а) Предузеће је извршило исплату накнаде зараде за време одсуствовања са рада због привремене неспособности за рад до 30 дана у висини од 90% од зараде коју би запослени остварио на радном месту на које је распоређен у месецу за који се врши обрачун и исплата накнаде и на тај начин поступило супротно члану 115. Закона о раду.
б) Предузеће је извршило исплату доприноса за месечне резултате рада (бонуса) у укупном износу од 76 хиљада динара, супротно члану 13. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину.
в) Предузеће је извршило исплату помоћи свим запосленима за месеце: јануар, март и децембар 2011. године у укупном износу од 852 хиљада динара на основу одлука директора, супротно члану 49. Колективног уговора.
8) Као што је наведено под тачком 7.2.1.2.3, Напомена уз Извештај, Предузеће је закључило уговоре о делу у износу од 1.026 хиљада динара за обављање послова који су у његовој делатности и на тај начин поступило супротно члану 199. Закона о раду и члану 57. Закона о буџетском систему.

 
Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања
Захтев за покретање прекршајног поступка
Републички фонд за здравствено осигурање
217. Александра Станковић, директор Филијале за Златиборски округ са седиштем у Ужицу, одговорно лице од 01.01.2013. до 31.12.2013. године Здравствени центар Ужице
220. Милош Божовић, директор, одговорно лице од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
221. Жељко Јеремић, помоћник директора за немедицинске послове и директор Сектора економских послова, одговорно лице од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
II Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисника јавних средстава
Захтев за покретање прекршајног поступка
50. Славиша Радосављевић, директор огранка Шумско газдинство „Ужице“, Ужице, одговорно лице од 01.01.2013. до 31.12.2013. године, Јавно комунално предузеће „Водовод“, Ужице
57. Драган Симић, директор, одговорно лице од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2011. ГОДИНУ
4. Као што је објашњено у поглављу 4.1.2. Напомена уз ревизорски извештај, Одлуком о локалним комуналним таксама град Ужице је увео комуналну таксу за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и накнаду за паркирање, што није у складу са чланом 11. Закона о финансирању локалне самоуправе.
5. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.1. Напомена уз ревизорски извештај, град Ужице је запослио 26 лица на одређено време, што је за 52% више од дозвољеног лимита утврђеног одредбама члана 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.
6. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.1. Напомена уз ревизорски извештај, град Ужице је више обрачунао и исплатио плате постављеним и запосленим лицима у бруто износу од 22.903 хиљаде динара, што није у складу са одредбама члана 9. став 2. и став 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама и одредбама члана 2, члана 4. и члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. Такође, Град је доприносе за социјално осигурање на терет послодавца више обрачунао и исплатио у износу од 4.099 хиљада динара, због увећаних коефицијената у односу на прописане.
7. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.1. Напомена уз ревизорски извештај, град Ужице исплатио је помоћ именованим, постављеним и запосленим лицима у укупном износу од 18.013 хиљада динара супротно члану 48. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе и члану 56. став 3. Закона о буџетском систему.
10. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.1., 4.1.4.2.1., 4.1.4.5., 4.1.4.6. и 4.1.4.7. Напомена уз ревизорски извештај, извршена је, без правног основа, исплата у укупном износу од 7.744 хиљаде динара и то за: трошкове превоза путника у Сарајево и навијача у Београд и Крагујевац у износу од 147 хиљада динара, трошкове осигурања посетилаца на фудбалским утакмицама у износу од 32 хиљаде динара, трошкове закупнине у износу од 242 хиљаде динара, плате три радника Центра за социјални рад у износу од 891 хиљаде динара, накнаде ратним војним инвалидима у износу од 750 хиљада динара, награде Вуковцима и ђацима генерације у износу од 109 хиљада динара, дотацију ФК „Sloboda point Sevojno“ у износу од 5.000 хиљада динара и трошкове закупа пословног простора политичким странкама у износу од 573 хиљаде динара, што није у складу са одредбама члана 56. Закона о буџетском систему.
11. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.2.1., 4.1.4.2.3., 4.1.4.2.5. и 4.1.4.2.6. Напомена уз ревизорски извештај, набавка лож уља у износу од 3.726 хиљада динара, набавка услуга информисања јавности у износу од 2.290 хиљада динара, набавка угоститељских услуга у износу од 1.345 хиљада динара, набавка поклона у износу од 1.923 хиљаде динара, набавка услуга овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору за послове анализе учешћа града у изградњи и финансирању разводног гасовода и набавка услуга овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору за послове анализе учешћа града у оснивању и управљању предузећем „Ужице-гас“ по уговорима о ауторском делу у укупном износу од 526 хиљада динара, набавка услуга израде Лексикона Ужица по уговорима о делу у укупном износу од 1.138 хиљада динара, набавка услуга механичких поправки и одржавања биротехничке опреме у укупном износу од 1.247 хиљада динара, административног материјала у износу од 2.338 хиљада динара и материјала за саобраћај у износу од 4.146 хиљада динара, извршене су без спроведених поступака јавних набавки, што није у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Плаћање услуга и добара у укупној вредности од 18.679 хиљада динара, набављених без спроведених поступака јавних набавки, извршено је супротно одредби члана 56. став 3. Закона о буџетском систему.
13. Као што је објашњено у поглављу 4.1.4.2.3. Напомена уз ревизорски извештај, уговорима које је Град закључио са Агенцијом „Зоом“ Ужице и Предузећем „Конзум Лав“ доо Ужице за медијске услуге, није уговорена вредност, тако да је град Ужице преузео обавезе иако није утврдио да ли ће износ преузетих обавеза бити до износа или већи од износа предвиђеног буџетом, што није у складу са чланом 54. и чланом 56. Закона о буџетском систему.
19. Као што је објашњено у поглављу 4.1.6. Напомена уз ревизорски извештај, град Ужице спровео је јавне набавке у износу од 258.659 хиљада динара, не поштујући одредбе Закона о јавним набавкама.
Индиректни корисник „Дечји вртић“ Ужице спровео је јавне набавке у износу од 9.499 хиљада динара, не поштујући одредбе Закона о јавним набавкама.
24. Као што је објашњено у поглављу 4.1.6. и 4.4. Напомена уз ревизорски извештај, Скупштина града Ужица донела је Одлуку о задуживању града Ужица за финансирање инфраструктурних пројеката дана 01.07.2011. године, пре прибављања мишљења Министарства финансија, што није у складу са одредбама члана 33. Закона о јавном дугу.

Тони Станковић

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ ДРИ

 

Comments

comments

Povezani tekstovi

Napišite komentar

* Koristeći ovaj obrazac slažete se da podatke čuvamo i koristimo na našem sajtu.